ผู้เขียน หัวข้อ: คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบในหลักการให้มีการวางระบบกักกันและค่าใช้จ่ายในการ...  (อ่าน 43 ครั้ง)

ออฟไลน์ admin

  • Administrator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 632
    • อีเมล์
คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบในหลักการให้มีการวางระบบกักกันและค่าใช้จ่ายในการจัด State/ Local Quarantine

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบในหลักการให้มีการวางระบบกักกันและค่าใช้จ่ายในการจัด State/ Local Quarantine เพื่อใช้ในการกักกันตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศ/ในประเทศ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 5/ 2563 โดยมีดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดี ผู้บริหารกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม

        นายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกคนจะต้องกักกันตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด (State/ Local Quarantine) เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัด State Quarantine และร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัด Local/ Home Quarantine ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการวางระบบการกักกันตัวผู้เดินทาง ซึ่งถือเป็นผู้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด 19 รวมถึงกรอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ อาทิ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าห้องพัก เป็นต้น เพื่อเสนอต่อรัฐบาลพิจารณาให้การสนับสนุน โดยให้กรมควบคุมโรคซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ปรับรายละเอียดกรอบค่าใช้จ่ายตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอศูนย์บริหารจัดการโควิด-19 (ศบค.) หรือคณะรัฐมนตรี พิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป

         นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นระบบการดำเนินงานเพื่อให้การค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างรวดเร็ว ได้รับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่  โดยมอบฝ่ายเลขานุการ  จัดทำรายละเอียดและแนวทางการเบิกค่าใช้จ่าย เสนอต่อ ศบค. หรือคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป


ที่มา...https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/141311/