ผู้เขียน หัวข้อ: รองศาสตราจารย์ เดชา ร่มไทรย์รับรางวัล "นักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์  (อ่าน 1290 ครั้ง)

ออฟไลน์ vt

  • medtech ปี เอก
  • ******
  • กระทู้: 530
    • อีเมล์


คำประกาศเกียรติคุณ
นักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ ปี 2556
รองศาสตราจารย์เดชา ร่มไทรย์
รองศาสตราจารย์เดชา ร่มไทรย์ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จาก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใน พ.ศ.2514 และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา) จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาได้โอนไปสังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามลำดับ ลาออกจากราชการขณะดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
รองศาสตราจารย์เดชา ร่มไทรย์ เป็นบุคคลหนึ่งที่ทำคุณประโยชน์แก่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
อย่างมาก ทั้งโดยการทำงานในฐานะกรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้บริหารสถาบันการศึกษาและความเป็นครูผู้สั่งสอนอบรมศิษย์ รองศาสตราจารย์เดชา ร่มไทรย์ เข้าเป็นกรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ยุคแรกๆ นับตั้งแต่การเป็นกรรมการในชุดที่ 3 พ.ศ.2513 จนถึงชุดที่ 6 พ.ศ.2521 ในตำแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์ เลขาธิการ วิชาการ และนายกสมาคมฯ ตามลำดับ ขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ได้พัฒนาการจัดประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นการจัดตามโอกาสในกรุงเทพฯ ให้เป็นการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจำปีระดับประเทศ โดยจัดครั้งที่ 1 ที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดประชุวิชาการประจำปีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นการบุกเบิกการกระจายวิชาการออกไปสู่ภูมิภาคเป็นครั้งแรก
รองศาสตราจารย์เดชา ร่มไทรย์ เป็นผู้หนึ่งที่ร่วมผลักดันให้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็น
สาขาหนึ่งของการประกอบโรคศิลปะ จนมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2479 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ให้มีสาขาเทคนิคการแพทย์ โดย รองศาสตราจารย์เดชา ร่มไทรย์ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์เป็นหมายเลขหนึ่ง และเป็นผู้แทนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะซึ่งเป็นรากฐานของการจัดตั้งสภาเทคนิคการพทย์ต่อมา โดย รองศาสตราจารย์เดชา ร่มไทรย์ ขณะที่ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ประเภทผู้แทนคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ด้วย
ทางด้านการศึกษา รองศาสตราจารย์เดชา ร่มไทรย์ ได้รับการอบรมด้านการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตร์ศึกษา จนได้ทำหน้าที่วิทยากรอบรมแพทยศาสตร์ศึกษา ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านการเรียนการสอนเป็นอย่างดี มีความเป็นครู ที่มุ่งเน้นสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวศิษย์ ทั้งด้านวิชาการและความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนอาจารย์ และศิษย์
ด้านการบริหารจัดการ รองศาสตราจารย์เดชา ร่มไทรย์ ได้ว่างระบบการบริหารจัดการเพื่อให้
การทำงานมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เมื่อดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งหลังสุด ได้ร่วมกับทีมผู้บริหารนำวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ทั้งด้านการบริหารราชการ ด้านการศึกษา มีการนำโปรแกรมบริหาร e-office มาใช้จนเป็นแบบอย่างที่มีผู้มาขอศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก
รองศาสตราจารย์เดชา ร่มไทรย์ เป็นผู้ที่มีอุดมคติในการทำงานให้เกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวม ทั้งต่อวิชาชีพ คณะบุคลากร และศิษย์ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง เป็นผู้มีความเป็นผู้นำ เป็นครู เป็นผู้มีคุณธรรมที่สมควรยกย่อง
คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในการประชุม ครั้งที่
4/2556 ในวันที่ 16 มีนาคม 2556 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ยกย่องเชิดชูเกียรติ รองศาสตราจารย์เดชา ร่มไทรย์ เป็นนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ในด้านการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้แก่องค์กรวิชาชีพ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป


-------------------------------------
ที่มา http://www.ams.cmu.ac.th/