ผู้เขียน หัวข้อ: คณะเทคนิคฯ ชื่นชม ยินดี 3 ศิษย์เก่ารับรางวัล  (อ่าน 992 ครั้ง)

ออฟไลน์ webmaster

  • Administrator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 3951
    • อีเมล์
คณะเทคนิคฯ ชื่นชม ยินดี 3 ศิษย์เก่ารับรางวัล

          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ นำทีมคณะผู้บริหาร ได้แก่ รศ.ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.พิศมัย มะลิลา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม ผศ.ไมตรี ปะการะสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ รศ.พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ หัวหน้าสายวิชาเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.ชุลี โจนส์ หัวหน้าสายวิชากายภาพบำบัด ผศ.นพมาศ เข็มทองหลาง และ ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี อาจารย์สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 ท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ ประจำปี 2556 และรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2557  ในงาน 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น แห่งการอุทิศเพื่อสังคม ““โฮม”ความรัก ความสุข ความทรงจำ” ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          โดยรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ ประจำปี 2556 เสนอโดย คณะเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชี่ยวชาญ (ด้านสอบเทียบการวิเคราะห์) ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

          ส่วนรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2557 เสนอโดย สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ดร.พัชรี คุณค้ำชู ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 25 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ ดร.สนอง สุขแสวง ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 10 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำวิชาพยาธิวิทยา กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          ทั้งนี้คณะเทคนิคการแพทย์ขอแสดงความชื่นชมยินดี แก่ศิษย์เก่าทั้ง 3 ท่าน ผู้สร้างความภาคภูมิใจ ชื่อเสียง และเกียรติประวัติแก่คณะฯ มา ณ โอกาสนี้ด้วย


สาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ ประจำปี 2556image 2 of 9nextpreviouscloseดร.สนอง สุขแสวง รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2557


ดร.พัชรี คุณค้ำชู รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2557


คณะเทคนิคฯ ชื่นชม ยินดี 3 ศิษย์เก่ารับรางวัล

------------------------------------
ที่มา http://ams.kku.ac.th/