ผู้เขียน หัวข้อ: สธ. ตั้งคณะกรรมการบริหารกำลังคนของกระทรวง บรรจุรอบที่ 3 ธันวาคมนี้  (อ่าน 1496 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
สธ. ตั้งคณะกรรมการบริหารกำลังคนของกระทรวง พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ                สาธารณสุข ตั้งคณะกรรมการบริหารกำลังคน และคณะทำงาน 3 ชุดย่อย ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการรองรับ แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวการบริหารจัดการด้านสุขภาพและกำลังคนให้เป็นระบบ สอดคล้องกับความจำเป็นในการจัดบริการประชาชน เพื่อเสนอความคืบหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคนต่อครม. ประกอบการขออัตราข้าราชการใหม่รอบ 3 จำนวน 7,547 อัตราในเดือนธันวาคม 2557
                นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขว่า ได้ตั้งคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 1 ชุด เป็นครั้งแรกของกระทรวง ประกอบด้วย อธิบดีทุกกรม ผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สาธารณสุขนิเทศ ผู้แทนจากหน่วยงานในภูมิภาคในฝั่งผู้ให้บริการ ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอและฝ่ายการสนับสนุนการผลิต มีปลัดกระทรวงฯเป็นประธานเพื่อกำหนดนโยบาย วางแผนขับเคลื่อนมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการบริหารงานด้านสุขภาพการจัดการกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแก้ไขปัญหากำลังคนอย่างเป็นระบบ

                 นายแพทย์ณรงค์กล่าวต่อว่า  นอกจากนี้ ได้ตั้งคณะทำงาน 3 คณะ ได้แก่ 1.คณะทำงานด้านบริหารจัดการกำลังคน (HRM) 2.คณะทำงานด้านพัฒนากำลังคน (HRD) และ3.คณะทำงานด้านค่าใช้จ่ายกำลังคน(Labour Cost) ทั้งการจ้างงาน เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  เพื่อดำเนินการเป็นตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ระยะยาวการบริหารจัดการด้านสุขภาพ 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์การทบทวนบทบาทภารกิจและการปรับปรุงระบบบริการสุขภาพ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารกำลังคน และ3.ยุทธศาสตร์การปรับระบบบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายกำลังคนด้านสุขภาพ โดยให้มีตัวแทนจากเขตสุขภาพร่วมด้วย และตั้งคณะทำงานย่อยได้ตามความจำเป็น เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

                นายแพทย์ณรงค์กล่าวต่อว่า เรื่องที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนขณะนี้ คือ การขออัตรากำลังข้าราชการใหม่รอบที่ 3 จำนวน 7,547 อัตรา ซึ่งต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์กำลังคนระยะยาว และการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ในรูปแบบเขตสุขภาพ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กำลังคน  และการวิเคราะห์อัตรากำลังที่ควรมีในสถานพยาบาลแต่ละระดับ รวมทั้งการจ้างงานในรูปแบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีระบบสวัสดิการให้ใกล้เคียงกับข้าราชการ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม โดยจะเสนอผลการพัฒนาทั้งระบบต่อครม.ประมาณเดือนธันวาคม 2557 เพื่อพิจารณาอัตรากำลังข้าราชการใหม่ตามที่เสนอขอไป

                ด้านนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 กระทรวงสาธารณสุข จะเชิญลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) ทีมบริหารกำลังคนและงบประมาณของเขตสุขภาพทุกเขต ตัวแทน นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. มาร่วมหารือเกณฑ์การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการที่ได้รับการอนุมัติในรอบที่ 2 จำนวน 7,547 อัตรา และอัตราว่างจากเกษียณในปีงบประมาณ 2557 อีกจำนวน 1,300 อัตรา และแนวทางการปรับฐานเงินเดือนค่าจ้างของ พกส. เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ซึ่งต่อไปจะกระจายอำนาจการบริหารบุคลากรไปที่เขตสุขภาพ เพื่อให้ตรงกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่**********************************
ที่มา : http://www.moph.go.th/moph2/index4.php