ผู้เขียน หัวข้อ: พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  (อ่าน 804 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และมอบรางวัลดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม


การผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพรอบด้านเป็นเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพนักเทคนิคการแพทย์ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพในอนาคตอย่างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับคุณภาพของวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับกระบวนการสร้างนักศึกษาและบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่มีความโดดเด่น ต่อการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบุคลากรในสาขาวิชาชีพด้านเทคนิคการแพทย์ในอนาคตที่พึงประสงค์ของสังคม จึงได้ร่วมกับสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในการจัดโครงการเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์ “รางวัลคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในนักศึกษาและเพื่อการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน และยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานทางวิชาชีพที่มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม

                ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ประธานสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในครั้งนี้

รายนามของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มีดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ

นางสาวหนึ่งฤทัย คำภักดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล ได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท

1. นางสาวสะคราทิพย์ ร่วมศรี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. นายณัฐพงศ์ กาญจนพงศาเวช คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นายศรวิทย์ พนาบำรุง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รางวัลชมเชย จานวน 6 รางวัล ได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

1. นางสาวศุภรดา สุวนันท์ธนากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2. นายสิทธิชัย กำมะหยี่เงิน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. นายอภิวัฒน์ พรศิริวัฒนากุล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

4. นางสาวอินทุอร กุลมา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. นางสาวอภิญญา โพธิ์พึ่ง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

6. นางสาววิภาพร รัตนะ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะเทคนิคการแพทย์ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

*********************************
ที่มา : http://www.mt.mahidol.ac.th/