ผู้เขียน หัวข้อ: “ทำอย่างไร? จึงจะพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์มหิดลสู่ความเป็นเลิศได้อย่างก้าวกระโดด”  (อ่าน 764 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
“ทำอย่างไร? จึงจะพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์มหิดลสู่ความเป็นเลิศได้อย่างก้าวกระโดด”             ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกพันธกิจของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ให้บรรลุตามเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างก้าวกระโดดและเกิดความยั่งยืนนั้น นอกจากจะต้องอาศัยพลังความรู้ความสามารถของบุคลากรในการมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพแล้ว ยังมีความจำเป็นที่บุคลากรทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ EdPEx อีกด้วย

             ในการนี้ คณะฯจึงจัดการสัมมนาเรื่อง “ทำอย่างไร? จึงจะพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์มหิดลสู่ความเป็นเลิศได้อย่างก้าวกระโดด” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร. นภดล ทองนพเนื้อ อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องบรรยาย 304-305 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดด กระตุ้นบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ให้มีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อความสำเร็จที่ยั่งยืน และความสามารถในการแข่งขันของคณะฯ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
***************************************
ที่มา : http://www.mt.mahidol.ac.th/