ผู้เขียน หัวข้อ: อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์คว้าสองรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ 2558จากสภาวิจัยแห่งชาติ  (อ่าน 782 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์คว้าสองรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ 2558 จากสภาวิจัยแห่งชาติ


             เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์  2558 ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์และคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ 2558 ภายใต้แนวคิด “Creativity & Inspiration ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี ในการนี้อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ 1) อาจารย์ ดร.อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน อาจารย์ประจำศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวการแพทย์สารสนเทศ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : วิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ประจำปี 2557 รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ได้ให้คำแนะนำและควบคุมการจัดทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง”การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลเพื่อการพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการประเมินภาวะสุขภาพ” (Data Mining for Development of Bioactive Compounds and Assessment of Health Parameters) 2) อาจารย์ ดร.สุมนา กลัดสมบรูณ์ อาจารย์ประจำศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และทีมงาน ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากผลงานเรื่อง จมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าหิ้วที่ใช้การตรวจจับเชิงแสง (Briefcase Electronic Nose Based on Optical Sensing)

              การให้รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ของสภาวิจัยแห่งชาติเป็นนโยบายและกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในอันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย และเชิดชูเกียรติของนักวิจัยไทย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและได้อุทิศตนในการดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยนักวิจัยจะต้องมีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่มและเป็นผลงานวิจัยที่ทำสะสมกันมาเป็นเวลาตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป อีกทั้งนักวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในแวดวงวิชาการนั้นๆ เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยไทยในอันที่จะทุ่มเทกำลังใจและสติปัญญา ในการสร้างสรรค์ผลงานดีเด่นที่มีคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ขอขอบคุณ คุณสวัสดิ์ จินเดหวา งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ความอนุเคราะห์ภาพถ่าย
**************************************
ที่มา : http://www.mt.mahidol.ac.th/