ผู้เขียน หัวข้อ: สธ. ดึงอสม.กว่า 1 ล้านคน ร่วมทีมหมอครอบครัว สร้างอสม.ปปช.  (อ่าน 249 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
สธ. ดึงอสม.กว่า 1 ล้านคน ร่วมทีมหมอครอบครัว สร้างอสม.ปปช. หวังติดโผประเทศไร้คอร์รัปชันกระทรวงสาธารณสุข จัดงานเชิดชูเกียรติ อสม. เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติปี 2558 ในปีนี้ ดึงพลังอสม.กว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ ร่วมขับเคลื่อนไทย 2 เรื่องใหญ่ คือทำงานกับทีมหมอครอบครัว สร้างสุขภาพดีคน 5 กลุ่มวัย และส่งมอบบริการให้ 3 กลุ่มพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต ถึงบ้านทุกพื้นที่ และสร้างอสม.ปปช. ทั่วประเทศ 87,800 คน เป็นคนดีแบบอย่างในทุกหมู่บ้าน หวังไทยติดโผประเทศไร้คอร์รัปชัน

          บ่ายวันนี้ (12 มีนาคม 2558) ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2558ว่า
          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 ให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม. ที่ดูแลสุขภาพประชาชนทุกหมู่บ้าน ชุมชนอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มานานกว่า 30 ปี ทำให้งานสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นประเทศเดียวที่มี อสม.มากที่สุดในโลก ขณะนี้มี 1,047,800 คนทั่วประเทศ ดูแลเฉลี่ย 1 คนต่อ 19 หลังคาเรือน โดยทำหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในปีนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
          ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุข วางแผนพัฒนาศักยภาพ อสม.ใน 2 เรื่อง สนองนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ 1.การพัฒนาศักยภาพระบบสุขภาพระดับอำเภอ มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ลดจำนวนผู้เจ็บป่วย โดยจะอบรม อสม. 250,000 คน เป็นอสม.เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพประชาชน 5 กลุ่มวัย ได้แก่ สตรีและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ทำงานร่วมกับทีมหมอครอบครัวในระดับชุมชน ออกเยี่ยมบ้านผู้ที่ต้องดูแลใกล้ชิด 3 กลุ่ม คือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมประมาณ 2 ล้านคน และสำรวจจำนวนผู้พิการเพื่อดูแลช่วยเหลือให้เข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งพบว่าผู้พิการร้อยละ 90 มีปัญหาสุขภาพและดูแลตนเองยากลำบาก มั่นใจว่า ทีมหมอครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข จะช่วยประชาชนทุกคนทุกพื้นที่เข้าถึงบริการและได้รับการช่วยเหลือในสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น เนื่องจาก อสม.เป็นคนในพื้นที่ รู้สภาพความเป็นอยู่ของหมู่บ้านชุมชน และส่วนใหญ่เป็นเครือญาติ เพื่อนบ้านที่รู้จักคุ้นเคยกัน คาดว่าจะทำให้ปัญหาความทุกข์ของชาวบ้านจะลดลงเรื่อยๆ ได้รับการดูแลดีขึ้น
           2.การสร้างอสม.ป้องกันและปราบปรามทุจริต หรืออสม.ปปช. จะอบรม 87,800 คน ภายในเดือนเมษายนนี้ เพื่อขยายผลไปยัง อสม.ทั่วประเทศ เป็นเครือข่ายพลเมืองดี มีหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสขึ้นในทุกชุมชนของประเทศ และทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยหลุดโผประเทศคอร์รัปชันสูงของโลก และสร้างอันดับไทยเป็นประเทศโปร่งใสอันดับต้นของโลก เนื่องจาก อสม. เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดพื้นที่ ได้รับการยอมรับ ไว้วางใจจากชุมชน       
          สำหรับกิจกรรมในวันอสม.แห่งชาติปีนี้ ประกอบด้วย พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่ อสม. ที่ทำงานครบ 25ปี และมีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง ชั้นเหรียญเงินและเหรียญทอง รวม 23คน การนำเสนอผลงานอสม.ดีเด่นระดับชาติ และพิธีมอบรางวัลแก่อสม.ดีเด่นประจำปี 2558 จำนวน 10 สาขา รวมทั้งพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และกทม. ในระดับชาติ 15 คน ระดับภาค 30 คน ระดับเขตสุขภาพ 80 คน ระดับจังหวัด 78 ทีมรวม 651 คน และทีมสนับสนุน อสม.ดีเด่นระดับชาติ 15 ทีม การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนในประชาคมอาเซียน” และมอบรายชื่อ อสม. ที่ร่วมสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ... กว่า 100,000 รายชื่อ รวมทั้งการประกาศเจตนารมณ์ของอสม.เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติด้วย

**************************************
ที่มา : http://www.moph.go.th/moph2/index4.php