ผู้เขียน หัวข้อ: สหเวชศาสตร์ฯ มวล.ทำโครงการ “เทคนิคการแพทย์วิจัยด้วย R2R”  (อ่าน 935 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
สหเวชศาสตร์ฯ มวล.ทำโครงการ “เทคนิคการแพทย์วิจัยด้วย R2R”


              หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำโครงการ “เทคนิคการแพทย์วิจัยด้วย R2R (Routine to Research” เพื่อบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก เปิดอบรมหลักสูตร ”การเขียนบทความวิจัย R2R เพื่อการตีพิมพ์” 5-6 กย.นี้
              รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง หัวหน้าโครงการ“เทคนิคการแพทย์วิจัยด้วย R2R” สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า การทำงานวิจัยจากงานประจำเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ในการรวบรวม สังเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำที่ตนเองปฏิบัติอยู่และพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า R2R เป็นการผสมผสานระหว่างการพัฒนาคุณภาพการทำงานและการวิจัยที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
               อย่างไรก็ตามจากอดีตที่ผ่านมา พบว่าการพัฒนางานประจำให้เกิดเป็นงานวิจัยไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหน่วยงานและองค์การต่างๆ เนื่องจากบ่อยครั้งที่บุคลากรคิดว่างานวิจัยเป็นงานที่ต้องทำโดยนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยเป็นสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อน จึงทำให้การดำเนินการเพื่อนำข้อมูลจากงานประจำใช้ประโยชน์ยังไม่ได้รับการพัฒนาต่อยอดไปเป็นงานวิจัย
                ด้วยเหตุนี้ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 เรื่อง “การเขียนบทความวิจัย R2R เพื่อการตีพิมพ์” ขึ้น ในวันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ ประสานสุขรีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์มีสมรรถนะในการพัฒนางานประจำด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สู่งานวิจัยและสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานได้ และเพื่อสร้างแนวร่วมการวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
                รศ.ดร.จิตบรรจง กล่าวด้วยว่า การอบรมครั้งนี้ จะมีการให้ทุนสนับสนุนแก่นักเทคนิคการแพทย์ ให้สามารถรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากงานที่ตนเองปฏิบัติเป็นประจำเพื่อให้สามารถต่อยอดเป็นงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตีพิมพ์เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการและการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพได้ด้วย โดยผู้เข้าร่วมประชุม จะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าอาหารฟรี และได้รับสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยๆ ละ 3,000 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-9100334 อีเมล์ njibjoy@yahoo.com ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ศกนี้ รับจำนวนจำกัด 20 คน

*****************************************
ที่มา : https://www.facebook.com/Medtechtoday?fref=ts