ผู้เขียน หัวข้อ: พระองค์เจ้า  (อ่าน 842 ครั้ง)

ออฟไลน์ vt

  • medtech ปี เอก
  • ******
  • กระทู้: 530
    • อีเมล์
พระองค์เจ้า
« เมื่อ: มิถุนายน 21, 2013, 07:36:56 PM »
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระราชทาน ประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2555 วันที่ 2


วันนี้ (21 มิถุนายน 2556) เวลา 10.00 น. ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานประกาศนียบัตร แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นวันที่ 2  โดยมีนายพสิษฐ์  ศักดาณรงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารสถาบัน  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จ

            ในวันนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรรวมจำนวน 1,789 คน ประกอบด้วยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 7 แห่งจากจังหวัดพิษณุโลก ตรัง อุบลราชธานี สุพรรณบุรี ชลบุรี ขอนแก่น และยะลาจำนวน 1,507 คน ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จำนวน  239 คน และผู้สำเร็จจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน 43 คน

             ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ประทานพระโอวาท ความว่าประชาชนทุกคนควรได้รับการดูแลสุขภาพภายใต้คุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพากเพียร มีจริยธรรม คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งผลถึงความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งผู้ให้บริการด้านสุขภาพต้องมีความเข้าใจประชาชนเป็นอย่างดี  มีความเห็นอกเห็นใจ ให้อภัย และยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งต้องรู้จักเอาใจใส่ข้อมูลความรู้รอบด้านทั้งด้านสุขภาพและความรู้ทั่วไป เพื่อให้รู้เท่าทันโลกกว้าง เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนางานและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งต่อตนเองและส่วนรวม

          สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ เวชกิจฉุกเฉิน และสหเวชศาสตร์ ผลิตบุคลากรด้านสุขภาพให้แก่สถานบริการที่อยู่ในสังกัดทั่วประเทศ  มีวิทยาลัยในสังกัดรวม 37 แห่งกระจายทั่วประเทศ  ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 29 แห่ง  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 7 แห่ง  และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก 1 แห่ง  ดำเนินการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพสาขาพยาบาลศาสตร์ และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยรับบุคคลในพื้นที่เข้าศึกษา และเมื่อสำเร็จการศึกษาก็กลับไปปฏิบัติงานดูแลสุขภาพประชาชนในภูมิลำเนาของตนเอง  ซึ่งการกำหนดหลักสูตรและจำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษา เป็นไปตามความจำเป็นของการจัดบริการทางสุขภาพ สภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนางานสาธารณสุข ในปี 2555  มีผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรรวม 4,288 คน  ประกอบด้วยระดับปริญญาตรี 2,499 คนและระดับประกาศนียบัตร 1,789 คน   

------------------------------------
ที่มา : http://www.moph.go.th/