ผู้เขียน หัวข้อ: สธ.เร่งออกกฎกระทรวงตั้งสำนักงานสาธารณสุขเขตเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ  (อ่าน 350 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
สธ.เร่งออกกฎกระทรวงตั้งสำนักงานสาธารณสุขเขตเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง            กระทรวงสาธารณสุขเร่งออกกฎกระทรวงตั้งสำนักงานสาธารณสุขเขต เน้นทำงาน 3 ยุทธศาสตร์ ดูแล 16 ด้าน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ พร้อมแนะแนวทางการทำงานเน้นที่การวางระบบด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ โดยจะทำการตรวจประเมินทุก 6 เดือน เริ่มครั้งแรก เมษายน 2558 นี้
            วันนี้ (9 มกราคม 2558) ที่ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมมอบแนวทางการทำงานและการดำเนินงานการตรวจราชการแก่ผู้บริหารส่วนกลาง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผอ.รพศ./รพท.ทั่วประเทศ ชมรมนายแพทย์สาธารณสุข ผู้แทนรพช. ผู้แทนจากรพ.สตหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์เขต และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจำนวน 700 คน
           นายแพทย์ณรงค์ กล่าวว่า ในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2558 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้มาตรฐาน คือ กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งออกกฎกระทรวงเพื่อตั้งสำนักงานสาธารณสุขเขตโดยจะดูแล 3 ยุทธศาสตร์หลัก ใน 16 ด้าน ได้แก่ 1.พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ดูแล 5 กลุ่มวัย คือ กลุ่มแม่และเด็กปฐมวัย 0-5ปี กลุ่มเด็กวัยเรียน 5-14ปี กลุ่มเด็กวัยรุ่น 15-21ปี กลุ่มวัยทำงาน 15-59 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ 2.พัฒนาและจัดระบบบริการ 5 ด้าน คือ ระบบบริการปฐมภูมิ ระบบบริการทุติยภูมิ-ตติยภูมิ ระบบควบคุมโรค ระบบคุ้มครองผู้บริโภค ระบบการป้องกันและบำบัดยาเสพติด ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ครอบคลุมประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ และ3.พัฒนาระบบบริหารจัดการ 6 ด้าน คือ การบังคับใช้กฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม บุคลากร การเงินการคลัง ยาและเวชภัณฑ์ การปราบปรามการทุจริต เพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการ
            นายแพทย์ณรงค์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขภาพของแต่ละเขตสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด ซึ่งการตรวจประเมินผลไม่ได้เน้นที่ตัวเลขของแต่ละตัวชี้วัดแต่เน้นที่ระบบการวางแผนการจัดการดำเนินงานในแต่ละด้านและความเสี่ยงของการดำเนินงาน เช่น ระบบการจัดการกำลังคน ระบบการดำเนินงานด้านการควบคุมโรค ระบบการบริหารโรงพยาบาล ระบบการจัดการโรงพยาบาลคุณธรรมเป็นต้น ซึ่งจะทำการตรวจประเมินผลปีละ 2 ครั้ง คือ 6 เดือน และ12เดือน โดยครั้งแรกจะเริ่มในเดือนเมษายน 2558 นี้
            ด้านนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในปี 2558 อยู่ในระหว่างการหาข้อสรุปกับสปสช. โดยเน้นว่าไม่ได้มีการยุบกองทุนใดๆ เช่น กองทุนไตวาย กองทุนโรคเอดส์ กองทุนโรคเรื้อรัง เป็นต้น ยังคงมีเหมือนเดิม ส่วนที่จะเสนอปรับเป็นส่วนงบเหมาจ่ายรายหัว ที่เดิมแยกเป็น 9 หมวด ขอปรับเป็น 4 กลุ่มและให้ดำเนินการบริหารในรูปแบบเขตสุขภาพ โดยให้เขตมีส่วนร่วมในการจัดสรรเงินให้หน่วยบริการในสังกัดโดยไม่มีการโอนเงินให้กระทรวงสาธารณสุขหรือเขตสุขภาพ เงินยังโอนตรงไปยังสถานบริการตามระเบียบที่กำหนด มีการบูรณาการทำงานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ โดยผู้ป่วยในเป็นหน้าที่ของเขต ส่วนผู้ป่วยนอกเป็นหน้าที่ของแต่ละจังหวัด สำหรับการป้องกันส่งเสริมสุขภาพเป็นหน้าที่ของแต่ละอำเภอ และที่เหลือเป็นกลุ่มอื่นๆ เช่น แพทย์แผนไทย การฟื้นฟูสมรรถภาพ ค่าเสื่อมต่างๆ เป็นต้น ในส่วนของเงินเดือนจะเป็นการบริหารระดับเขตสามารถปรับเกลี่ยอย่างยืดหยุ่นระหว่างจังหวัดภายในเขตได้ ภายในกรอบวงเงินที่กำหนด  พร้อมกันนี้ได้ให้ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขสร้างความเข้าใจกับหน่วยบริการในพื้นที่ เกี่ยวกับการบริหารกองทุนฯในรูปแบบเขตสุขภาพ เตรียมความพร้อมของทีมบริหารเขตสุขภาพ เพื่อบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อตกลงใหม่ข้างต้นโดยมี ทีมผู้ตรวจราชการ ทีมผู้บริหาร ทีมระบบบริการและทีมประกันสุขภาพ รองรับการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด   

*************************************
ที่มา :http://www.moph.go.th/moph2/index4.php