ผู้เขียน หัวข้อ: หมอรัชตะ ชื่นชมหมอครอบครัวศูนย์อนามัยที่ 11 เจ๋ง! ช่วยลดผู้ป่วยติดเตียงใน รพ.  (อ่าน 349 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
หมอรัชตะ ชื่นชม หมอครอบครัวศูนย์อนามัยที่ 11 เจ๋ง! ช่วยลดผู้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาลได้ร้อยละ 56


            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมผลการดำเนินงานของหมอครอบครัวศูนย์อนามัย 11 ช่วยแก้ไขเด็กแรกเกิด-5 ปีที่มีพัฒนาการล่าช้าสำเร็จ ร้อยละ 50 ผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาล/ความดันโลหิตสูงได้สามารถกลับบ้านได้ ร้อยละ 31  และผู้ป่วยพิการ/ผู้สูงอายุติดเตียงกลับบ้านได้ร้อยละ 11 ปริมาณผู้ป่วยติดเตียงครองเตียงในโรงพยาบาลลดลงร้อยละ 56  นำสมาร์โฟนมาเป็นเครื่องมือสร้างกลุ่มไลน์ทีมสหวิชาชีพ  เยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายสื่อสารไปถึงผู้ป่วยและญาติและให้คำแนะนำพยาบาลชุมชน ผ่านระบบไลน์ทุกวัน รวมทั้งสร้างห้องสมุดระบบออนไลน์เป็นคลังความรู้สุขภาพ/สื่อสุขภาพ/ คู่มือแนวทางปฏิบัติในรูปภาพและเสียง 

           วันนี้(7 มีนาคม 2558 ) ศ.นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ รับฟังความคิดเห็นและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายที่เขตบริการสุขภาพที่ 11 ประกอบด้วยจังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ชุมพร กระบี่ พังงา ระนอง  และให้สัมภาษณ์ว่า ชื่นชมในความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามนโยบายของเจ้าหน้าที่  โดยเฉพาะนโยบายหมอครอบครัว  ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 กรมอนามัย ประสบความสำเร็จในการช่วยแก้ไขเด็กแรกเกิด-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้าได้สำเร็จถึงร้อยละ 50  ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาล/ ความดันโลหิตสูงได้สามารถกลับบ้านได้ ร้อยละ 31 ผู้ป่วยพิการ/ผู้สูงอายุติดเตียง สามารถกลับบ้านได้ ร้อยละ 11 การยอมรับในปัญหาความเจ็บป่วยและการดูแลโดย อาสาสมัครสาธารณสุข /ญาติ เพิ่มขึ้น ปริมาณผู้ป่วยติดเตียงครองเตียงในโรงพยาบาลลดลง ร้อยละ 56

           โดยใช้กลยุทธ์การทำงานอยู่ภายใต้สโลแกน “1111” คือ 1หมู่บ้าน 1สถานีสุขภาพ 1นายทะเบียน และ 1พยาบาลชุมชน  นำสมาร์โฟนมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในชุมชน ทั้งการรายงานและขอคำปรึกษาจากทีมหมอครอบครัวระดับตำบล และทีมสหวิชาชีพของทีมโรงพยาบาล ผ่านกรุ๊ปไลน์ 45 กลุ่ม และจัดทำห้องสมุดออนไลน์  มีไลน์ข้อมูลคลังความรู้สุขภาพ/สื่อสุขภาพ/ คู่มือแนวทางปฏิบัติทั้งที่เป็นภาพและเสียง ปัจจุบันมี 206 เรื่อง ที่สามารถค้นหาและเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ที่สำคัญในแต่ละวันทีมหมอครอบครัวระดับโรงพยาบาลจะมีการเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายและให้คำแนะนำพยาบาลชุมชน ผ่าน ระบบไลน์เช่นกัน ซึ่งสามารถสื่อสารไปถึงผู้ป่วยและญาติได้ทุกวัน  นอกจากนี้ ยังได้จัดหาเครื่องมือการเฝ้าระวังและคัดกรองสุขภาพอย่างง่าย เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต  เครื่องเจาะน้ำตาล อุปกรณ์ตรวจและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เป็นต้น ให้พอเพียงและพร้อมในการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย โดยท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งรถบริการระบบฉุกเฉินด้วย

             สำหรับศูนย์อนามัยที่ 11 รับผิดชอบประชากร 29,529 คน ดำเนินงานหมอครอบครัวใน 3 กลุ่ม หลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุติดเตียงและผู้พิการ  41 คน เด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า 163 คน และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง 169 คน  ทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน  มีครบทั้ง 45  หมู่บ้าน 45 คน ระดับตำบล มี 7 ทีม  7 คน  และระดับหน่วยบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมี 1 ทีม  7 คน ประกอบด้วย แพทย์  ทันตแพทย์  พยาบาล และ นักวิชาการสาธารณสุข  ผู้รับบริการทุกคนจะได้รับ “บัตรกิจกรรมสุขภาพ” ที่เป็นองค์ความรู้ตามมาตรฐานการดูแลตนเองของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหา หรือการเจ็บป่วย หรือ พฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการประเมินตนเอง และทีมพยาบาลชุมชนใช้เป็นแนวทางการประเมินผู้ป่วยด้วยเช่นกัน
*******************************
ที่มา : http://www.moph.go.th/moph2/index4.php