ผู้เขียน หัวข้อ: กรมวิทย์ฯ เปิดเวทีรับฟังผู้รับบริการชี้แนะแนวทางการทำงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  (อ่าน 1969 ครั้ง)

ออฟไลน์ webmaster

  • Administrator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 3951
    • อีเมล์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการประกันคุณภาพยาและการตรวจวิเคราะห์วัตถุเสพติด เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
นายแพทย์นิพนธ์ โพธิพัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นการดำเนินงานภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผันผวนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ซึ่งความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เนื่องจากได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการรักษาพยาบาลและการป้องกันโรคมากขึ้นอย่างเสรีและหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมิได้คำนึงถึงคุณภาพมาตรฐาและความปลอดภัย ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องเร่งปรับตัวพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ดังกล่าว และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยที่กำหนดไว้ เช่น การยกระดับการบริการและการทำงานให้ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน ปรับรูปแบบการทำงานให้ยืดหยุ่น แสวงหาเครือข่ายและการมีส่วนร่วม มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และสร้างระบบการกำกับดูแลตนเอง ที่ดีให้เกิดความโปร่งใส มั่นใจและตรวจสอบได้
นายแพทย์นิพนธ์ กล่าวต่ออีกว่า ในวันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักยาและวัตถุเสพติด จึงได้จัดประชุมสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการประกันคุณภาพยาและการตรวจวิเคราะห์วัตถุเสพติดขึ้น เพื่อสนองต่อหลักการธรรมมาภิบาลที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกๆ ฝ่าย รวมถึงเป็นการสนองตอบความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่สำนักยาและวัตถุเสพติด จำนวน 300คน เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อที่สำนักยาและวัตถุเสพติดจะได้นำมาพิจารณาและปรับปรุงกระบวนการทำงานตามภารกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 เภสัชกรหญิงนิดาพรรณ เรืองฤทธินนท์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านยาและ                วัตถุเสพติดในการตรวจสอบคุณภาพเภสัชภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศไทย ในช่วงที่ผ่านมาได้จัดทำโครงการประกันคุณภาพยาในสถานบริการสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการเผยแพร่สรุปผลวิเคราะห์ทั้งหมด ให้เครือข่ายสาธารณสุขภาครัฐทราบทั้งยาที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางเว็ปไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจัดทำหนังสือ GREEN BOOK หรือ รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพ และผู้ผลิต แจกจ่ายให้โรงพยาบาลนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อยาเข้าโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้ได้มีการเผยแพร่แล้วจำนวน 8 เล่ม นอกจากนี้ยังได้พัฒนาชุดทดสอบยาและวัตถุเสพติด เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในภาคสนามสำหรับในด้านการพึ่งพาตนเองได้ จัดทำสารมาตรฐานเพื่อลดการนำเข้าสารมาตรฐานที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ และจัดทำตำรายาของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการควบคุมคุณภาพยาในประเทศ เป็นต้น
สำหรับรูปแบบการประชุมสัมมนาในวันนี้มีทั้งการบรรยายวิชาการและการเสวนา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยแยกห้องประชุมย่อย2 ห้อง คือ ห้องที่ 1 ด้านการประกันคุณภาพยา  มีการบรรยายวิชาการ เช่น คุณภาพยาตามมาตรฐานสากล นโยบายแห่งชาติด้านยา และประเด็นเสวนา เรื่องเครือข่ายประกันคุณภาพยา : ก้าวไกลไปด้วยกัน ส่วนห้องที่ 2 ด้านการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติด มีการอภิปรายกลุ่มเรื่องแนวปฏิบัติในการดำเนินการด้านยาคดี และการบรรยายวิชาการ เช่น บทบาทสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการควบคุมกำกับชุดทดสอบสารเสพติดเบื้องต้น และความรู้เกี่ยวกับชุดทดสอบสารเสพติดเบื้องต้น เป็นต้นที่มา: www.moph.go.th