ผู้เขียน หัวข้อ: ปลัด สธ. คาดใช้เวลา 7 เดือนปรับบทบาท โครงสร้างใหม่กระทรวงหมอ พร้อมใช้ 1 ตค. 56  (อ่าน 1866 ครั้ง)

ออฟไลน์ webmaster

  • Administrator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 3951
    • อีเมล์


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คาดใช้เวลาทำงานเพื่อปรับบทบาท โครงสร้างการทำงานใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข 7 เดือน เริ่มทำงานตามระบบใหม่ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556  พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน ซึ่งจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนในบ่ายวันพรุ่งนี้
          บ่ายวันนี้ (12 มีนาคม 2556)  ที่โรงแรมมิราเคิล  กทม. นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และตัวแทนโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศเพื่อชี้แจงแนวทางพัฒนาปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกระทรวงสาธารณสุข  ในเรื่องบทบาท โครงสร้างการทำงานใหม่  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข
          นายแพทย์ณรงค์ กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาระบบของกระทรวงสาธารณสุข  สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการให้เกิดรูปธรรมโดยเร็วภายใน 7 เดือน  คือการกำหนดบทบาทของกระทรวงฯให้ชัดเจนใน  3 เรื่อง ได้แก่  1.การเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานทางการแพทย์ (Regulator) ให้เป็นมาตรฐานเดียวของประเทศ โดยมีกรมวิชาการต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบ 2.การเป็นผู้จัดบริการประชาชน (Provider) ภายใต้กองทุนสุขภาพต่างๆ ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ ใกล้บ้าน ภายใต้มาตรฐานเดียวกันและมีคณะกรรมการบริการเขตสุขภาพ (Area Health Board)  และ 3.บทบาทผู้ซื้อบริการ ได้แก่กองทุนสุขภาพทั้ง 3 ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม และในอนาคตจะมีท้องถิ่นและกองทุนสุขภาพที่จะเกิดในอนาคต  ซึ่งจะต้องมีระบบการประเมินตามตัวชี้วัดชัดเจนร่วมกันกับผู้ซื้อบริการ  ลดการซื้อในลักษณะกองทุนย่อย โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการกลาง เพื่อกำหนดนโยบายสุขภาพของประเทศครอบคลุมบริการหลัก 4 ด้าน ระบบริการทั้งเรื่องการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
          ในส่วนภูมิภาคจะเร่งให้เกิดคณะกรรมการเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต เร่งดำเนินนโยบายเร่งด่วน  เช่น ระบบข้อมูลสุขภาพ ระบบการบริหารยา ระบบการเงินการคลัง การบริหารบุคคล กฎหมายสุขภาพ  การลดความแออัด เป็นต้น โดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการเขตสุขภาพ ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอกกระทรวงฯ ผู้แทนกรมวิชาการ มาร่วมวางระบบให้สมบูรณ์ ตอบสนองสถานการณ์สุขภาพในพื้นที่ หลังจากได้แนวทางจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ และจัดทำแผนปฏิบัติการ เริ่มใช้บทบาทใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556
นายแพทย์ณรงค์กล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข  จะมีการปรับวิธีการจ่ายในวงเงินเท่าเดิมโดยจะประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนในบ่ายวันพรุ่งนี้ เบื้องต้นจะได้มีการทบทวนพื้นที่ปฏิบัติงานทุก 2 ปี เช่น พื้นที่เขตเมือง พื้นที่ปกติ พื้นที่ทุรกันดารระดับ 1 และ 2 รวมถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เงินที่ปรับลดลงจะนำไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามภาระงาน ในส่วนของโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ จะจ่ายตามภาระงาน การทบทวนแบ่งเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 เริ่ม 1 เมษายน 2556   ระยะที่ 2 เริ่ม 1 ตุลาคม 2556 และ 1 ตุลาคม 2557 ซึ่งจะเหลือเพียงพื้นที่เป้าหมายเฉพาะและพื้นที่พิเศษที่มา:www.moph.go.th