ผู้เขียน หัวข้อ: แผนปฏิรูประบบสุขภาพ ‘คกก.นโยบายสุขภาพชาติ เพิ่มคน-โครงสร้างพื้นฐาน เน้นปฐมภูมิ’  (อ่าน 352 ครั้ง)

ออฟไลน์ Por-MedTech

  • Global Moderator
  • medtech ปี เอก
  • *****
  • กระทู้: 1192
    • อีเมล์
แผนปฏิรูประบบสุขภาพ ‘คกก.นโยบายสุขภาพชาติ เพิ่มคน-โครงสร้างพื้นฐาน เน้นปฐมภูมิ’ปลัด สธ.เผยข้อมูลองค์การอนามัยโลกระบุไทยมีค่าใช้จ่ายสุขภาพสูงเป็นลำดับต้นๆ ของเอเชีย รัฐบาลมอบ สธ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิรูประบบสุขภาพ ตั้ง คกก.นโยบายยุทธศาสตร์สุขภาพชาติ เพิ่มบุคลากร ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เน้นปฐมภูมิ ปรับเกณฑ์จ่ายเงิน แผนปฏิบัติการ 2 ระยะ ปี 58-60 วางรากฐานปฏิรูป ปี 60-65 ปรับเปลี่ยนให้บรรลุตามเป้าหมาย

วันนี้ (17 ธันวาคม 2558) ที่ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยายเรื่องทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพ แก่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั่วประเทศกว่า 200 คน ว่า สถานการณ์สุขภาพประชาชนไทย พบคนไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน จิตเวช ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมองมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลและประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมากขึ้น ตามรายงานองค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2556 ระบุประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงเป็นลำดับต้นๆ ของทวีปเอเชีย โดยเป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนร้อยละ 79.82 และเป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของรัฐบาลร้อยละ 20.18

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ เพิ่มสุขภาวะ ความเป็นธรรม ลดความเสี่ยงทางการเงินและสังคม ลดการป่วยและการตายก่อนวัยอันควร รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ รัฐบาลได้มอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลักดำเนินการปฏิรูป ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดเป้าหมายการปฏิรูป 4 ด้าน คือ ระบบบริการสุขภาพ ระบบสร้างเสริมคุณภาพป้องกันควบคุมโรค ภัยคุกคามสุขภาพ ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ และระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ดำเนินการดังนี้

1.ตั้งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับชาติ พัฒนาขีดความสามารถของเขตสุขภาพและปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค

2.เพิ่มบุคลากรและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

3.พัฒนาบริการเน้นบริการปฐมภูมิ

4.พัฒนาขีดความสามารถของการวิจัยทั้งด้านนวัตกรรมและนโยบายระบบสุขภาพ ด้าน ยา เครื่องมือ แพทย์เทคโนโลยี

5.จัดทำระบบข้อมูล เป็นฐานข้องมูลแก่ประชาชน ติดตามประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการดูแลตนเอง         

6.ปรับปรุงกฎเกณฑ์วิธีการจ่ายเงิน

โดยจะประสานนโยบายยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและยุทธศาสตร์ประเทศ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และสนับสนุนการกระจายอำนาจและทรัพยากร โดยเฉพาะคนและงบประมาณไปยังส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งมีแผนปฏิบัติการ 2 ระยะ คือ

ระยะเร่งรัด พ.ศ.2558-2560 เป็นการเตรียมความพร้อมในการวางรากฐานเข้าสู่วาระปฏิรูป

ระยะที่ 2 พ.ศ.2560-2565 เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงของวาระการปฏิรูป สู่วาระการปรับเปลี่ยนให้บรรลุตามแนวทาง “ระบบสุขภาพไทยในทศวรรษหน้า ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพมั่นคงอย่างยั่งยืน”

*******************************************
ที่มา : http://www.hfocus.org/home